go to nr click

Het programma SolarClick bestaat erin fotovoltaïsche panelen te plaatsen op de daken van de Brusselse openbare gebouwen. Dat kunnen administratieve gebouwen zijn, maar ook sportinfrastructuur, scholen enz.

Meer info

Het programma NRClick biedt energiediensten en combineert daarvoor analyse en interventie. De bedoeling is het energieverbruik van de Brusselse openbare gebouwen te beperken.

Meer info

RenoClick is een compleet programma voor duurzame energetische renovatie gericht op Brusselse openbare besturen.

Meer info

News

De voorbeeldfunctie van openbare gebouwen

De voorbeeldfunctie van openbare gebouwen

Net als de bedrijven en de particulieren, moeten ook de openbare besturen hun bijdrage leveren voor een nieuw, duurzaam energiesysteem. Om hen daarbij technisch en financieel te ondersteunen, heeft de Brusselse regering de programma’s SolarClick en NRClick in het leven geroepen.

Het doel? Meer duurzame energie produceren in het Brussels gewest om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de energiefactuur van de openbare besturen te verlagen.

Werk ook mee aan een nieuwe toekomst voor het klimaat

Niet alleen de gemeenten en de gewestelijke autoriteiten, maar ook u als particulier kan mee helpen om de klimaat- en energiedoelstellingen van het Brussels gewest te verwezenlijken.

Een hele reeks acties geven u daarbij een duwtje in de rug: energiepremies, de Brusselse groene lening, de EPB-verwarmingsreglementering, financiële ondersteuning voor fotovoltaïsche systemen enz.

Hulp of advies nodig? U vindt alles terug op de website van Leefmilieu Brussel.

Europese en Brusselse doelstellingen

Europese en Brusselse doelstellingen

De Europese Unie heeft zich met haar pakket ‘Energie – Klimaat’ geëngageerd voor de energietransitie. Het Brussels gewest moet dus ook zijn aandeel opnemen in de inspanningen die België opgelegd kreeg.

Voor ons Gewest houdt dat in: de uitstoot van broeikasgassen met 30% verminderen tegen 2025 (ten opzichte van 1990) en de productie van hernieuwbare energie zo goed als verdubbelen (van ongeveer 2 % in 2013 tot 4 % tegen 2020).

Daarom keurde de Brusselse regering in juni 2016 het gewestelijk plan ‘Lucht-Klimaat-Energie’ goed en legde ze maatregelen vast voor alle doelgroepen. In Brussel is het potentieel voor warmte-krachtkoppeling, windenergie of biomassa beperkt. Vandaar dat deze maatregelen er vooral op gericht zijn de ontwikkeling van fotovoltaïsche systemen te privilegiëren en te ondersteunen.

De actoren

Sibelga
De beheerder van de energienetten in Brussel, voert de programma’s NRClick en SolarClick uit in het kader van zijn openbaredienstverplichtingen. Sibelga verleent een totaalservice, van de voorbereidingsfase tot de realisatie.

Leefmilieu Brussel
De gewestelijke overheid voor leefmilieu en energie omkadert, coördineert en financiert NRClick en SolarClick.

Het kabinet van de minister van Energie en Leefmilieut
Het kabinet nam het initiatief voor onder meer de programma’s NRClick en SolarClick en volgt de coördinatie van de programma’s van nabij op.

De begunstigde openbare besturen

  • De plaatselijke besturen: de gemeenten, OCMW’s, politiezones en hun verenigingen (uitgezonderd sociale woningen)
  • De gewestelijke besturen: de gewestelijke autoriteiten (kabinetten en administraties) en instellingen van openbaar nut

De dienstverleners voor SolarClick

Sibelga doet een beroep op verschillende professionals: gespecialiseerde studiebureaus, installateurs, experts …

Installateurs

Eoluz

Energreen

EnergyVision

Enersol

Plaatsbeschrijvingen

Teccon

Programma voor de opvolging van de productie

3E

Veiligheid van de werf

Mielabo

Kwaliteitscontrole, audit en technische support

Eliosys

Kerncijfers

De Brusselse doelstellingen

- 0 % uitstoot van broeikasgassen tussen 1990 en 2025

- 0 % uitstoot van broeikasgassen tussen 1990 en 2025

De vrijgemaakte middelen voor NRClick en SolarClick

0 miljoen € voor de financiering van SolarClick (2017-2020) 

0 miljoen € voor de financiering van NRClick (2017-2020)